Regulamin

Regulamin XIX edycji Targów Zabawek organizowanych przez Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach

Platforma Targowa Online

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin XIX edycji Targów Zabawek organizowanych przez Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach określa zasady świadczenia przez Rekman sp. z o.o. usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu platformy do przeprowadzenia targów online pod adresem platformatargowa.rekman.com.pl (dalej: Platforma Targowa Online), w celu przeglądania towarów dostawców Rekman sp. z o.o. i składania rezerwacji na towar za pośrednictwem Internetu.
 2. XIX edycja Targów Zabawek, zwanych w dalszej części Regulaminu Targami, odbywa się od godz. 9:00 w dniu 1.03.2021 do godz. 23.59 w dniu 31.03.2021 roku za pośrednictwem Platformy Targowej Online.
 3. Organizatorem Targów jest Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ulicy Europejskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS  0000186106, NIP: 8990108768, kapitał zakładowy 660.000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 4. Informacje zawarte na Platformie Targowej Online nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do rezerwacji towaru.
 5. Platforma Targowa Online umożliwia przeglądanie towarów poszczególnych dostawców, jak również złożenie rezerwacji na wybrany towar. Do przeglądania towarów wymagane jest utworzenie konta klienta (funkcjonalności konta zostały wskazane w pkt II.2 Regulaminu) oraz spełnienie warunków wskazanych w pkt II.1 Regulaminu. Celem dokonania rezerwacji na wybrany towar konieczne jest dodatkowo spełnienie warunków wskazanych w pkt II.3 i 4 Regulaminu

II. Zasady uczestnictwa w Targach

 1. Z Platformy Targowej Online korzystać mogą wyłącznie zarejestrowani klienci Rekman sp. z o.o. (Dealerzy współpracujący z Organizatorem zgodnie z Regulaminem Rekman Online i posiadający numer klienta na Rekman Online) oraz potencjalni klienci Rekman sp. z o.o. (dalej łącznie: Klienci), którzy spełnili łącznie poniższe warunki uczestnictwa w Targach:
 • są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, posiadają numer NIP i prowadzona przez nich działalność gospodarcza nie została zawieszona ani zakończona;
 • posiadają aktywne konto Klienta na Platformie Targowej Online utworzone podczas poprzednich edycji targów online organizowanych przez Organizatora lub wypełnili formularz rejestracyjny na stronie znajdującej się pod adresem internetowym https://platformatargowa.rekman.com.pl/pl/reg przez wskazanie adresu mailowego, hasła i numeru NIP, zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz z polityką prywatności i zarejestrowali w ten sposób, w związku z aktualnymi Targami, konto Klienta na Platformie Targowej Online, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na Platformie Targowej Online (dalej: Konto); po rejestracji na Platformie Targowej Klient otrzymuje e-mail z linkiem do potwierdzenia Konta; Klienci korzystający z Konta utworzonego podczas poprzednich edycji targów online organizowanych przez Organizatora zobowiązani są dodatkowo do akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta podczas aktualnych Targów.
 • w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną – działania podejmowane przez Klienta za pośrednictwem Platformy Targowej Online, w tym przeglądanie i dokonywanie rezerwacji towaru, posiadają dla niego charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Uczestnictwo Klienta w Targach umożliwia przeglądanie towarów prezentowanych na Platformie Targowej Online za pośrednictwem utworzonego Konta. Konto posiada następujące funkcjonalności: zmiana hasła, zmiana adresu e-mail, zamówienia, edycja danych do faktury.
 2. Za pośrednictwem Platformy Targowej Online Klient może dokonać rezerwacji towarów poszczególnych dostawców, o ile posiada numer klienta Rekman Online. Będąc zarejestrowanym klientem Rekman Online, posiadającym już numer klienta, rezerwacji należy dokonać przez stronę https://platformatargowa.rekman.com.pl/pl/reg przez wpisanie w formularzu rezerwacji następujących danych: e-mail, hasło, NIP, numer klienta Rekman. W przypadku Klientów nieposiadających w/w numeru klienta, dla skutecznego dokonania rezerwacji konieczne jest uprzednie wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza rejestracji klienta na stronie https://online.rekman.com.pl/pl/register oraz dopełnienie innych czynności wymaganych do skutecznej rejestracji jako klient Rekman sp. z o.o. (zgodnie z warunkami Regulaminu Rekman Online). Organizator ma prawo odmówić rejestracji Klienta jako klienta Rekman sp. z o.o.
 3. Aby złożyć rezerwację, Klient posiadający numer klienta Rekman sp. z o.o. dokonuje wyboru towarów z oferty dostawców zamieszczonych na Platformie Targowej Online. Potwierdzenie rezerwacji towaru będzie wstrzymane do momentu zakończenia rejestracji jako klient Rekman sp. z o.o.
 4. W odpowiedzi na rezerwację towaru, do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie otrzymania rezerwacji przez Organizatora. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji nie jest jednoznaczne z akceptacją zamówienia. Organizator kolejno zawiadamia Klienta o akceptacji jego zamówienia przesyłając Klientowi odrębną wiadomość e-mail. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Organizatora, Organizator zawiadamia o tym Klienta przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.
 5. W przypadku akceptacji przez Organizatora zamówienia towaru, do każdego zakupu wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Klientowi przez Organizatora informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 6. Wszystkie ceny podawane są na Platformie Targowej Online w złotych polskich. Po dokonaniu rezerwacji towaru, do cen podanych na Platformie Targowej Online zostaną doliczone rabaty zgodnie z informacją zmieszczoną na Platformie Targowej Online.

III. Zasady korzystania z Platformy Targowej Online

 1. Korzystanie z Platformy Targowej Online za pomocą przeglądarki internetowej jest możliwe, o ile spełnione są następujące warunki techniczne: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (lub urządzenia mobilnego) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej. Serwis może wykorzystywać technologię Local Storage w celu optymalizacji działania.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, ale nie gwarantuje poprawnego działania na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych. W szczególności zaleca się korzystanie z najnowszych przeglądarek takich jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.
 3. Organizator określa następujący tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Platformy Targowej Online – Klient ma prawo poinformować Organizatora o wszelkich zauważonych błędach Platformy Targowej Online oraz problemach występujących w trakcie korzystania z Platformy Targowej Online kierując tą informacje pocztą elektroniczną na adres: targi@rekman.com.pl. Organizator dokłada starań, aby niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia błędów lub problemów zgłoszonych przez Klienta.
 4. Na żądanie Klienta Organizator poinformuje pocztą elektroniczną o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, będących przedmiotem Regulaminu.
 5. W ramach dostępu do Platformy Targowej Online zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub ogólne normy społeczne, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
 6. Wszelkie prawa do Platformy Targowej Online, w tym do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron Platformy Targowej Online oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Platformy Targowej Online nie oznacza nabycia przez Klientów jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Klienci mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy Targowej Online i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Platformy Targowej Online lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

IV. Ochrona danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Klientów oraz informacja na temat zasad działania plików Cookies znajduje się w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym tutaj: https://platformatargowa.rekman.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

 

V. Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu poprzez jego publikację na Platformie Targowej Online co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie zmian, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych Klientów. W terminie 2 dni od daty publikacji informacji o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, co jest równoznaczne z rezygnacją przez Klienta z dostępu do Platformy Targowej Online. W takiej sytuacji dostęp Klienta do Platformy Targowej Online zostanie zablokowany. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, skrócenia, albo przełożenia terminu Targów. W takich przypadkach Klientom nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 3. Organizator dokłada starań w celu utrzymania Platformy Targowej Online w stanie technicznym pozwalającym Klientom na nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z niej, niemniej jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Platformy Targowej Online, bez względu na ich przyczynę, jak również za wadliwe funkcjonowanie Platformy Targowej Online. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów i zasilania, systemów teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Targach każdą osobę, której działania negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym uczestnikom Targów.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Klienta w Targach będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium